Kostenlose Lieferung: aktuell ca. 1-3 Tage | Verlängertes Rückgaberecht: 60 Tage | Hilfe & Kontakt
WINTER SALE SPECIAL | 20 % EXTRA*
JETZT Rabattcode sichern

INFORMATION OM DATASKYDD PÅ FACEBOOK

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den ansvariga personen.


1.1 I det följande informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter. I detta sammanhang är personuppgifter alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen.

Kontrollera noggrant vilka personuppgifter du delar med oss via Facebook. Så länge du är inloggad på ditt Facebook-konto och besöker vår Facebook-profil kan Facebook tilldela detta till din Facebook-profil. Vi påpekar uttryckligen att Meta som operatör av Facebook lagrar uppgifter om sina användare (t.ex. personuppgifter, IP-adress etc.) och kan också använda dessa uppgifter i affärssyfte. För mer information om Facebooks databehandling hänvisar vi till Facebooks integritetspolicy på https://www.facebook.com/privacy/policy/

Vi har inget inflytande över Facebooks datainsamling och vidare behandling av data. Dessutom är det inte heller uppenbart för oss i vilken utsträckning, var och hur länge uppgifterna lagras av Facebook, i vilken utsträckning Facebook uppfyller befintliga raderingsskyldigheter, vilka utvärderingar och kopplingar som Facebook gör med uppgifterna och till vem Facebook vidarebefordrar uppgifterna. Om du vill undvika att Facebook behandlar personuppgifter som du har överfört till oss, vänligen kontakta oss på annat sätt. Våra fullständiga kontaktuppgifter finns i vårt impressum på Facebook.

1.2 Ansvarig för databehandlingen enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är benuta GmbH, Hohe Str. 87, 53119 Bonn, Tyskland, tfn: +49 (0) 228 - 96 96 96 89-5, fax: +49 (0) 228 - 96 96 96 89-5, e-post: info@benuta.com, i den mån vi uteslutande själva behandlar de uppgifter som du överfört till oss via Facebook.

I den mån de uppgifter som du lämnar till oss via Facebook också eller uteslutande behandlas av Meta i egenskap av operatör av Facebook (insights data) är Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland, förutom oss också ansvarig för databehandlingen i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). I detta avseende utförs databehandlingen på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter enligt Art. 26 GDPR, som du kan se här: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

För användningen av vissa Facebook-produkter, t.ex. de s.k. "Facebook Business Tools", och för databehandling som utförs som ett resultat av detta, finns dessutom ett ytterligare avtal mellan oss och Meta Platforms Ireland Ltd. som gemensamt ansvarig i enlighet med Art. 26 GDPR, som kan läsas här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.


2. Dataskyddsombud


Du kan nå vårt dataskyddsombud på följande sätt: "Dr. Ralf W. Schadowski, gdpr@benuta.com".

Du kan kontakta Metas dataskyddsombud i egenskap av operatör av Facebook via det online-kontaktformulär som finns på https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970


3. Behandling av uppgifter när du kontaktar oss


Vi samlar själva in personuppgifter när du kontaktar oss via kontaktformuläret eller messenger, till exempel. Du kan se vilka uppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via kontaktformuläret från det aktuella kontaktformuläret. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för att kontakta dig och för den tillhörande tekniska administrationen. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt legitima intresse av att besvara din förfrågan i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen art. 6 (1) punkt b GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas när vi har avslutat behandlingen av din förfrågan, förutsatt att det inte finns några rättsliga skyldigheter att behålla uppgifterna. Vi antar att behandlingen är avslutad när omständigheterna visar att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt.


4. Behandling av uppgifter för statistiska ändamål och marknadsföringsändamål


Page Insights

Facebook förser oss med så kallade page insights för vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights. Detta är aggregerade uppgifter som gör det möjligt för oss att förstå hur människor interagerar med vår webbplats. Page insights kan baseras på personuppgifter som samlas in i samband med ett besök på eller interaktion med vår webbplats och dess innehåll. I enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR tjänar detta till att skydda våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande och effektiv kommunikation med kunder och intresserade parter, som väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för ovannämnda ändamål genom att ändra dina inställningar för annonser i ditt Facebook-användarkonto på https://www.facebook.com/settings?tab=ads i enlighet med detta.


5. Rättigheter för berörda


5.1 Den gällande uppgiftsskyddslagstiftningen ger dig som berörd part omfattande rättigheter gentemot den ansvariga för behandling av dina personuppgifter (upplysnings- och interventionsrätt), vilket vi informerar om nedan:

  • Rätt till tillgång enligt art. 15 GDPR;
  • Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR;
  • Rätt till radering enligt art. 17 GDPR;
  • Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR;
  • Rätt till underrättelse enligt art. 19 GDPR;
  • Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR;
  • Rätt till återkallande av samtycke enligt art. 7 avs. 3 GDPR;
  • Rätt till invändningar enligt art. 77 GDPR.

5.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

NÄR VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL FÖLJD AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT AV ORSAKER SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION, INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING AVSEENDE FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING, OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN, SOM VÄGER UPP DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL GENOMDRIVANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS I DIREKTANNONSERINGSYFTE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DESSA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANA ANNONSERINGSÄNDAMÅL. DU KAN GÖRA INVÄNDNINGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, UPPHÖR VI MED ATT BEHANDLA DE RESPEKTIVE UPPGIFTERNA FÖR DIREKTANNONSERING.


6. Varaktighet för lagring av personuppgifter


Varaktigheten för lagring av personuppgifter baseras på respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och - om det är relevant - på respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsperioder).

Om personuppgifter behandlas på grundval av ett uttryckligt samtycke i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR lagras dessa uppgifter tills den registrerade återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller liknande skyldigheter på grundval av art. 6 (1) punkt b GDPR, kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter utgången av lagringsperioderna om de inte längre är nödvändiga för att uppfylla avtalet eller inleda avtalet och/eller om vi inte längre har ett berättigat intresse av fortsatt lagring.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av art. 6 (1) punkt f GDPR lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt till invändning i enlighet med art. 21 (1) GDPR, såvida vi inte kan uppvisa tvingande skäl för skyddsvärd behandling som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas i syfte att bedriva direktmarknadsföring på grundval av art. 6 (1) punkt f GDPR lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt art. 21 (2) GDPR.

Om inget annat anges i informationen i denna förklaring om specifika behandlingssituationer kommer lagrade personuppgifter att raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

*Gilt für alle neuen Newsletter-Abonennt*innen. Gültig bis 14.2.2023. Kein Mindestbestellwert. Nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich.